Šilumos gamyba, tiekimas

Šilumos sistemų priežiūra

Pastato šildymo sistemos prižiūrėtojo atliekamų darbų sąrašas

1. Kartą per savaitę atliekama pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir šilumos punkto įrenginių apžiūra:

1.1 nuolatinė šilumos punkto darbo parametrų kontrolė;

1.2 namo šildymo sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius nepažeidžiant higienos normų;

1.3 šilumos punkto patalpos elektros tinklų priežiūra;

1.4 atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo bei jo plombų kontrolė ir šilumos apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas;

1.5 atnaujintų šilumos punktų priežiūra ir darbo parametrų kontrolė.

2. Darbai, kurie atliekami įrangos charakteristikoje nurodytu periodiškumu:

2.1 atjungimo armatūros einamasis remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas);

2.2 šildymo  sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas;

2.3 šildymo sistemos praplovimas, hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui;šilumos punkto sklendžių ir ventilių priežiūra;

2.5 šilumos punktų patalpose įrengtų siurblių priežiūra;

2.6 tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų priežiūra ir patikra;

2.7 filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas;

2.8 aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punktuose prie įvadinių sklendžių.

3. Darbai, kurie atliekami pagal poreikį:

3.1 avarijų sistemoje lokalizavimas ir likvidavimas (srieginių jungčių suveržimas;

3.2 apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,5 m ilgio vamzdžių pakeitimas);

3.3 vamzdynų ir armatūros izoliacijos, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas;

3.4 optimalių valdymo programų nustatymas,programų keitimas pagal namo įgaliotinio pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų.