Apie mus

Prašymų, Skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarka

                                                                                                            PATVIRTINTA
                                                                                                            UAB „Nemėžio komunalininkas“ direktoriaus
                                                                                                            2011 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1V-01

GAUTŲ PRAŠYMŲ/SKUNDŲ DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO NAGRINĖJIMO TVARKA

 

1. Asmenų aptarnavimo UAB „Nemėžio komunalininkas“ tvarka
2. Prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo tvarka
3. Nenagrinėjami prašymai, skundai, pranešimai
4. Žodiniai prašymai, skundai, pranešimai
5. Elektroniniu būdu pateikti prašymai, skundai, pranešimai
6. Rašytiniai prašymai, skundai, pranešimai
7. Atsakymų į prašymą, skundą, pranešimą parengimas ir išsiuntimas (įteikimas)
8. Atsakymo į prašymą, skundą, pranešimą apskundimo tvarka

 

 1.Asmenų aptarnavimo tvarka

Asmenų prašymai, skundai, pranešimai UAB „Nemėžio komunalininkas“ (toliau bendrovė) nagrinėjami vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779). Asmenų skundai ir pranešimai nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) nustatytą administracinę procedūrą.
 
 
2.Prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo tvarka
 Asmenys gali pateikti skundą, prašymą UAB „Nemėžio komunalininkas“
 dėl:
komunalinių paslaugų (šilumos tiekimo, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, buitinių atliekų surinkimo, daugiabučių namų administravimo) teikimo;
Asmenų prašymai, skundai, pranešimai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į bendrovę), raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į bendrovę, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu institucijos elektroninio pašto adresu.
Asmenų prašymai, skundai, pranešimai turi būti:
1. parašyti valstybine kalba;
2. parašyti įskaitomai;
3. asmens pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti.
Asmenų prašymai, skundai, pranešimai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo bendrovėje.
Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau  kaip 20 darbo dienų nuo prašymo, skundo, pranešimo gavimo bendrovėje, bendrovės vadovas per 15 darbo dienų nuo prašymo, skundo, pranešimo gavimo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki prašymo, skundo, pranešimo nagrinėjimo termino (20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos) pabaigos, bendrovė išsiunčia asmeniui pranešimą raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu), nurodydama prašymo, skundo, pranešimo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.
 
3. Nenagrinėjami prašymai, skundai, pranešimai
 
Prašymai, skundai, pranešimai, kurie parašyti neįskaitomai, per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje grąžinami asmeniui, nurodoma grąžinimo priežastis. Bendrovė pasilieka prašymo kopiją.
Prašymai, skundai, pranešimai, kurie yra asmens nepasirašyti, nenurodyti jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti, nenagrinėjami, jeigu bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip.
Prašymai, skundai, pranešimai, pateikti elektroniniu būdu, kai negalima atpažinti elektroninio dokumento formato, atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis institucijos naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis, atpažinti prašymo turinio, nedelsiant grąžinami asmeniui elektroniniu būdu, nurodoma grąžinimo priežastis.
Prašymai, skundai, pranešimai, pateikti elektroniniu būdu, kai negalima identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį, nenagrinėjami, jeigu bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip.
Prašymai, skundai, pranešimai, su kuriais tas pats asmuo kreipiasi į bendrovę tuo pačiu klausimu, nenagrinėjami, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu. Kai pakartotinis prašymas nenagrinėjamas, ibendrovė per 5 darbo dienas nuo pakartotinio prašymo gavimo bendrovėje praneša asmeniui, kodėl jo prašymas nenagrinėjamas, ir nurodo šio sprendimo apskundimo tvarką.
 
4. Žodiniai prašymai, skundai, pranešimai
 
Žodinis prašymas, skundas, pranešimas gali būti išdėstomas bendrovės administracijos, padalinio, ar kito padalinio atstovui, turinčiam įgaliojimus spręsti asmenims rūpimus klausimus telefonu arba aptarnauti asmenis.
Nagrinėjami tik tokie žodiniai prašymai, skundai, pranešimai, kuriuos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų. Prireikus asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu.
 
 
5. Elektroniniu būdu pateikti prašymai, skundai, pranešimai
Asmens prašymas, skundas, pranešimas pateiktas elektroniniu būdu ir pasirašytas elektroniniu parašu, prilyginamas prašymui raštu.
Elektroniniu būdu pateiktas prašymas, skundas, pranešimas turi būti pateiktas taip, kad prašymą, skundą, pranešimą gavusi bendrovė galėtų:
1) atpažinti elektroninio dokumento formatą;
2) atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis institucijos naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis;
3) atpažinti prašymo turinį;
4) identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.
 
6. Rašytiniai prašymai, skundai, pranešimai
 
Rašytiniai prašymai, skundai, pranešimai pateikti tiesiogiai, atsiųsti paštu, per pasiuntinį ar gauti aptarnavimo padalinyje, registruojami atitinkamame bendrovės  dokumentų registre.
Priėmus prašymą, skundą, pranešimą asmens pageidavimu įteikiamas, o jeigu prašymas gautas paštu (arba elektroniniu būdu), asmens pageidavimu per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo bendrovėje asmens nurodytu adresu (arba elektroninio pašto adresu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu) išsiunčiamas prašymo, skundo, pranešimo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas – registracijos kortelė ar spaudu pažymėta prašymo kopija, išskyrus atvejus, kai prašymas patenkinamas iš karto. Registracijos kortelėje ar spaude nurodomas bendrovės (ar jos padalinio), priėmusios prašymą, pavadinimas, prašymo priėmimo data ir registracijos numeris, prireikus – kita reikiama informacija.
 
7. Atsakymų į prašymą, skundą, pranešimą parengimas ir išsiuntimas (įteikimas)
 
Į asmenų prašymus, skundus, pranešimus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.
Atsakymai į prašymą, skundą, pranešimą parengiami atsižvelgiant į prašymo, skundo, pranešimo turinį.
 
8. Atsakymo į prašymą, skundą, pranešimą apskundimo tvarka
 
Asmuo, nesutinkantis su bendrovės atsakymu į jo prašymą, skundą, pranešimą arba tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo, skundo, pranešimo nagrinėjimo terminą atsakymas asmeniui neišsiųstas, turi teisę paduoti skundą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio ,,Administracinė procedūra“ nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-310) nustatyta tvarka Administracinių ginčų komisijai, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka Administraciniam teismui.