Aktualijos

Aktualijos

SKELBIMAS
DĖL KANDIDATŲ Į UAB „NEMĖŽIO KOMUNALININKAS” NEPRIKLAUSOMUS VALDYBOS NARIUS ATRANKOS
Vilniaus rajono savivaldybės administracija inicijuoja UAB „Nemėžio komunalininkas” (toliau – Bendrovė), įmonės kodas 186063262, buveinės adresas Sodų g. 23, Skaidiškių k., Vilniaus r. sav. trijų nepriklausomų valdybos narių atranką. Bendrovės interneto svetainės adresas: http://www.nkom.lt/
1. Skelbia 3 kandidatų atranką į nepriklausomus Bendrovės valdybos narius, turinčius kompetenciją finansų srityje, ir (ar) strateginio planavimo ir valdymo srityje, ir (ar) teisės srityje, ir (ar) vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje, ir (ar) šilumos ūkio srityje, ir (ar) pastatų energetikos srityje .
2. Kandidatas gali pateikti dokumentus:
2.1. paštu (registruotu laišku) UAB „Nemėžio komunalininkas“ adresu: Sodų g. 23, Skaidiškių k., Vilniaus r. sav. arba el. paštu info@nkom.lt                               .
2.2. paštu (registruotu laišku) personalo atrankos įmonei UAB „Amber team“, adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius arba el.p. personalas@amberstaff.com
3. Atrankos būdas: pokalbis.
Atranką vykdys UAB „Amber team“ ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – tvarkos aprašas). Su tvarkos aprašu galima susipažinti https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr
4. Bendrovės valdybos sudėtis, laikotarpis, kuriam kandidatas būtų renkamas į bendrovės nepriklausomo valdybos nario, vietą, atlygis, veiklos sutartis:
Bendrovės valdyba sudaroma iš 6 valdybos narių, iš kurių 3 atitinka tvarkos apraše nustatytus nepriklausomumo kriterijus, 4 (ketverių) metų kadencijai, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo dienos, pabaiga-po 4 metų nuo paskyrimo dienos. Su bendrovės valdybos nariais pasirašoma veiklos sutartis (sutarties projektas pridedamas). Bendrovės valdybos nariui mokamas atlygis padauginus faktiškai dirbtų valandų kiekį iš galiojančio minimalaus valandinio  atlygio (MVA), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. Valdybos nario darbo laiku valdyboje laikomas susipažinimo su valdybos posėdžio medžiaga, pasirengimo valdybos posėdžiui laikas ir dalyvavimo valdybos posėdyje laikas, bet ne daugiau 16 val. vienam posėdžiui.
5. Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:
5.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
5.3. turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
5.4. turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.
6. Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:
6.1. turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
6.2. turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš tos įmonės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
6.3. turi nebūti įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
6.4. turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta įmone, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
6.5. paskutinius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
6.6. turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;
6.7. turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) to paties atranką inicijuojančio subjekto valdomų įmonių kolegialių organų nariu.
  1. 7.      Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
            7.1.turėti bent vieną iš nurodytų 7.1.1.-7.1.4. kompetencijų:
            7.1.1. kompetenciją  finansų (finansų valdymo, finansų analizės, audito) srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų juridinio asmens finansininko ar ekonomisto darbo, finansų konsultavimo, finansų ar ekonominės analizės, audito srityse patirtis;
            7.1.2. turėti kompetencijos bendrovės strateginio planavimo, organizacijų vystymo ir (ar) organizacijos pokyčių įgyvendinimo patirties. Šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė nei 3 metų darbo juridinio asmens kolegialiame organe, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityse patirtis; 
            7.1.3. kompetenciją  teisės srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens teisės srityje patirtis;
            7.1.4. išmanyti teisinį reglamentavimą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje ir (ar) šilumos ūkio srityje, ir (ar) pastatų energetikos srityje. Žinias apie ūkio šaką, patvirtina darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo atitinkamoje šakoje ar joje veikiančiame juridiniame asmenyje 3 metų patirtis aktualios ūkio šakos srityje, dalyvavimas aktualios ūkio šakos projektų vykdymo veikloje.
8. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:
            8.1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija ( 1 priedas);
            8.2. kandidato gyvenimo aprašymas (CV laisva forma);
            8.3. kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
            8.4. kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
8.5. kandidato išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
8.6. kitus, kandidato nuožiūra, svarbius dokumentus.
9. Kandidatų dokumentų priėmimo terminas:
Kandidatai teikia dokumentus 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti, kurį Vyriausybės nustatyta tvarka leidžia juridinių asmenų registro tvarkytojas; įmonės interneto svetainėje ir VšĮ Valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje.
10. Atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:
10.1.UAB „Nemėžio komunalininkas“: kontaktiniai asmenys direktoriaus pavaduotojas Albertas Laurinavičius tel. +370 613 89452, el.p. info@nkom.lt ;
10.2.UAB „Amber team“: kontaktiniai asmenys Toma Vevelstad, tel. +370 65696438 el.p. toma@amberstaff.com.
11. Kita informacija:
11.1. Atranką inicijuojantis subjektas motyvuotu prašymu prieš priimdamas sprendimą turi teisę kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą.
11.2. nuoroda į VšĮ Valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje skelbiamą informaciją apie atrankas: https://governance.lt/kolegialus-organai/#skyrimo-procedura
PRIDEDAMA: